OMDENKEN

Next Best

Kernenergie als energiebron is weer actueel. Het was lang tijd rustig m.b.t. dit thema. In 1980 werd onze poldertoren 3 dagen bezet gehouden om te protesteren tegen de toenmalige plannen 2 kerncentrales aan de rand van de Noordoostpolder te bouwen. Het is tot nu toe bij één kerncentrale in Nederland gebleven, maar blijft het zo?

We zitten in een omschakeling van fossiele energiebronnen kolen, olie en gas naar hernieuwbare energiebronnen wind, water, zon, bodem, lucht en afval. Hernieuwbaar wil zeggen dat de beschikbaarheid oneindig is. Hernieuwbare energiebronnen produceren geen broeikasgassen waarvan CO2 de belangrijkste is. Broeikasgassen versnellen de klimaatverandering met ongewenste gevolgen voor onze leefomstandigheden.

Om dit te voorkomen wordt opgeroepen om energie te besparen. Een nuttig ideaal. Maar mondiaal een druppel op de gloeiende plaat. De stijgende vraag door de groeiende wereldbevolking en economische groei in armere delen van de wereld, wie kan ze dat ontzeggen, kan daar nooit mee opgevangen worden. De oplossing is energieproductie zonder CO2 als bijproduct. Dan blijven voor ons als belangrijkste kanshebbers wind, zon en kernenergie over. Anders gezegd molens, zonnepanelen en kerncentrales. Europees is waterkracht ook een belangrijke bron.

Hidde merkt dat kiezen moeilijk wordt. De eerste stap is volgens mij om alles wat nu CO2 vrij produceert maximaal te blijven benutten. Ook de kerncentrales die een belangrijk deel (ca 5%) van de wereldenergiebehoefte leveren. Duitsland is het voorbeeld van de verkeerde keuze. Kerncentrales dicht en terug naar bruinkool met als gevolg landschapsvernietiging, milieuverontreiniging en veel CO2 uitstoot. Onze kerncentrale in Borssele, die nagenoeg dezelfde capaciteit heeft als het Windpark Noordoostpolder, kan nog wel even mee. Maar nieuwe kerncentrales bouwen, dat is een andere afweging.

Kernenergie kent de volgende nadelen. Radiactief afval wat zeer lang actief blijft (100.000 jr en meer), een lange voorbereiding- en bouwfase (20-30jr) en een hoge prijs. Voor de nationale doelen die voor 2030 gesteld zijn is het daarom geen mogelijke bijdrage. Voor de langere periode, na 2050 is het een optie.

Wind en zon hebben als nadeel: geen leveringszekerheid. Alhoewel wind en zon elkaar vaak aanvullen is er niet altijd voldoende productiecapaciteit. Er moet nog een achtervang zijn bijvoorbeeld een combinatie met een gas- of kernenergiecentrale. Daarnaast is het ruimtebeslag aanzienlijk en wordt niet overal gewaardeerd.

Nog steeds niet gekozen Hidde, je hebt gelijk. De Nederlandse energievoorziening wordt grotendeels geïmporteerd uit omringende landen. De belangrijke stap die we moeten zetten is de energiemarkt Europees gaan regelen. We kunnen dan maximaal gebruik maken van de hernieuwbare bronnen. Dat betekent optimalisatie door verbinding van waterkracht in bergachtige gebieden, zonne-energie is zonnige gebieden en windenergie in windrijke gebieden. Zolang als het nodig is gebruiken we gas en bestaande kernenergie als achtervang.

Ook is er veel te winnen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Er zijn daarnaast veelbelovende initiatieven waardoor we energie tijdelijk op kunnen slaan. Zo leerde ons het succesvolle symposium, Waterstof tot nadenken, wat in oktober in Emmeloord was. Ook loopt er bij de gemeente een proef met energieopslag in waterstofbromide. Wereldwijd zijn er talloze nieuwe ontwikkelingen gaande. Dat geldt ook voor de CO2 uitstoot bij de industrie. De helft van de Nederlandse CO2 uitstoot gebeurt door 10 grote bedrijven. Immers, waar een wil is, is een technologische weg.

Mijn conclusie Hidde. Op korte/ middellange termijn is uitbreiding van kernenergie geen reële mogelijkheid ook al is het de best next vanwege CO2 vrije energie productie. Als we ons Europees volop inzetten op de ontwikkeling en koppeling van hernieuwbare bronnen vergezeld met de introductie van nieuwe technieken dan zal kernenergie ook op lange termijn niet nodig blijken.

Kernenergie is Best Next. Bij de juiste focus kan het blijven.

Henk Tiesinga