Afschot van edelherten in Oostvaardersplassen is begonnen

Lelystad - Staatsbosbeheer is maandag begonnen met het afschieten van meer dan 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Volgens het nieuwe beleid van de provincie moet het aantal edelherten in het gebied teruggebracht worden naar een doelstand van 490.

Het afschot vindt plaats in de Oostvaardersplassen en de gebieden er omheen die voor de edelherten te bereiken zijn (Kotterbos, Oostvaardersbos en Oostvaardersveld). 'Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop', benadrukt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. 'Daarom worden in het kader van de veiligheid gebieden afgesloten voor het publiek'.

Evenwichtige verhouding

Ervaren, professionele faunabeheerders van of aangesteld door Staatsbosbeheer voeren het werk uit. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die over blijft. 'Nu zijn er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied; het afschot zal zich daarom primair richten op de hindes. De geschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie'.

Afschot

Per dag wordt beoordeeld vanuit welke locaties wordt gewerkt, gelet op de weersomstandigheden, de windrichting en de aanwezigheid van de edelherten. Afschot wordt via diverse methodieken uitgevoerd, bijvoorbeeld afschot vanaf een vast punt of afschot vanuit een stilstaande auto.

Per dag gaan er maximaal vier faunabeheerders tegelijk aan het werk. De vergunning geeft de ruimte om het afschotbeheer van de edelherten te laten plaatsvinden in de periode van 1 september tot 1 april, daarbij is de bronsttijd van de edelherten uitgesloten. Het accent van de uitvoering ligt op de doordeweekse dagen. Het weekend wordt vooral benut voor de afgesproken vogeltellingen en mogelijkheden voor publieksactiviteiten. Overigens zal vanuit optiek van dierenwelzijn het zogenaamde vroeg reactief beheer (ook een vorm van afschot) jaarrond uitgevoerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat verzwakte, zieke of gewonde dieren onnodig lijden.

Toekomst

Om voor de lange termijn een gezonde en beheerbare populatie te realiseren, wordt na de reset een beheer uitgevoerd dat gericht is op een beperkte populatie met een evenwichtige samenstelling en leeftijdsopbouw. De uitwerking van dit op aantallen en samenstelling gerichte beheer is onderdeel van het nieuw op te stellen managementplan. Door het aantal grazers in de Oostvaardersplassen structureel te verlagen, komt er meer ruimte voor meer landschappelijke variatie, met open water, grasland, moeras, struwelen en bosschages. Daar profiteren vele vogelsoorten van, zodat de Oostvaardersplassen de naam van waardevol vogelgebied in ere kan behouden.