Countus: ‘Groot financieel belang herwaardering landbouwgrond’

Emmeloord - Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat het voeren van een fiscaal waarderingsstelsel waarbij landbouwgronden jaarlijks gewaardeerd worden op de actuele waarde niet mogelijk is. ‘Veel agrarische ondernemers willen voorbereid zijn op een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling,’vertelt Alies Visscher, fiscaal jurist bij Countus accountants + adviseurs. ‘Daarom is er behoefte om de landbouwgronden zoveel mogelijk op werkelijke waarde te waarderen om de landbouwvrijstelling direct toe te passen.Dat is ondanks de uitspraak van de Hoge Raad nog steeds mogelijk. Juist vanwege de waardestijging van landbouwgrond in Flevoland is het financiële belang alleen maar groter geworden.’

 

Bijzondere fiscale regeling

  De landbouwvrijstelling is een bijzondere fiscale regeling voor agrarische ondernemers. ‘Op grond van deze vrijstelling hoeven landbouwers – behoudens specifieke uitzonderingen – geen belasting te betalen over winsten op grond. Het kabinet gaf onlangs aan de landbouwvrijstelling voorlopig te zullen handhaven’, zo geeft Alies aan. Toch hebben veel ondernemers behoefte om de gronden zoveel mogelijk op de werkelijke waarde te waarderen om zo de landbouwvrijstelling direct te benutten. ‘De discussie over de landbouwvrijstelling wordt al lang gevoerd en het is altijd mogelijk dat politici alsnog besluiten de vrijstelling af te schaffen.’  

Arrest Hoge Raad

In een arrest van 10 juli 2015 beantwoordde de Hoge Raad de vraag of het is toegestaan om voor landbouwcultuurgronden fiscaal een waarderingsstelsel te voeren waarbij de grond jaarlijks op de actuele waarde wordt gewaardeerd. Met een dergelijk waarderingsstelsel realiseert de ondernemer jaarlijks de onder de landbouwvrijstelling vrijgestelde waardeveranderingen. Hierdoor wordt de landbouwvrijstelling direct toegepast op de waardeverandering die in het betreffende jaar hebben plaatsgevonden. Als de landbouwvrijstelling op enig moment wordt afgeschaft of ingeperkt, dan bestaat door het hanteren van dit waarderingsstelsel geen enkele onzekerheid over de toepassing van de vrijstelling op waardeveranderingen (de landbouwvrijstelling) die zich voor dat tijdstip hebben voorgedaan. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat een dergelijke stelselwijziging niet mogelijk is.

Incidentele herwaardering mogelijk

‘Deze uitspraak betekent niet dat agrarische ondernemers bij de pakken neer moeten gaan zitten. Het blijft op verschillende manieren mogelijk om landbouwgrond, incidenteel, te herwaarderen tot de actuele waarde met toepassing van de landbouwvrijstelling’, zo vervolgt Alies. Countus heeft bij veel van haar klanten in de afgelopen jaren, vanaf ongeveer 2011,op deze manier een herwaardering doorgevoerd. In het algemeen zijn de landbouwgronden in Flevoland in de afgelopen jaren nog verder in waarde gestegen. Alies: ‘Het financiële belang van herwaardering is daardoor alleen nog maar groter geworden. Daarom adviseren wij ondernemers, als zij dit nog niet gedaan hebben, alsnog hun gronden te herwaarderen of, als zij al eerder hebben geherwaardeerd, dit wellicht opnieuw te doen.’