Gemeente Noordoostpolder stelt inkoopbeleid vast

Emmeloord - Het college van gemeente Noordoostpolder heeft nieuwe regels afgesproken voor inkoop vanuit de gemeente. Duurzaamheid en social return of investment worden belangrijke wegingsfactoren op basis waarvan de gunning van een opdracht plaatsvindt.

Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Op deze manier geven de leveranciers een bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijke beleid om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door het scheppen van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen voor speciale doelgroepen. Speciale doelgroepen zijn werkzoekenden met een uitkering WWB (Wet Werk en Bijstand), WIA (Werk en Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen), of Wajong (Wet Werk en Arbeidsondersteuning jong gehandicapten), SW-werknemers (werknemers van een Sociale Werkvoorziening) en andere groepen die naar werk op zoek zijn. De gemeente stelt, in de (bestek)voorwaarden bij de aanbesteding van opdrachten en het aangaan van contracten, ook sociale eisen aan de leverancier. De laatste jaren is er steeds meer aandacht, zowel bestuurlijk als ambtelijk, voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van overheidsorganisaties. Als inkopende partij draagt een overheidsorganisatie een verantwoordelijkheid vanwege haar positie in het openbaar bestuur.  Een overheidsinstantie moet ook verantwoording afleggen over de besteding van publieke gelden. De doelmatigheid van de overheidsinkopen moet aantoonbaar en controleerbaar zijn.