Noordoostpolder niet gerust op boringen schaliegas

Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder is formeel niet op de hoogte gesteld van gedane concessies voor boringen naar schaliegas in de Noordoostpolder. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de GroenLinks-fractie.

Op 27 oktober vindt overleg plaats tussen minister Verhagen en de Tweede Kamer met betrekking tot vergunningverlening voor (proef)boringen naar schaliegas. Schaliegas bevindt zich vaak op flinke diepte in de aardkorst. Het ontstaat in lagen schalie of kleisteen, maar het boren ernaar is controversieel. Om door de steenlaag heen te boren, wordt er gebruik gemaakt van chemische stoffen. Ook voor het boren op het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder zijn concessies afgegeven. Het college deelt de mening van GroenLinks dat boren alleen kan worden toegestaan als onomstotelijk wetenschappelijk is aangetoond dat dit kan zonder gevaar voor de gezondheid van bewoners en aantasting van natuurmilieu. Het college is bereid een brief aan het ministerie te schrijven met het verzoek besluitvorming uit te stellen totdat er duidelijkheid is over eventuele (on)schadelijkheid. Een afschrift van deze brief wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.