Strooizout niet meer gratis

Noordoostpolder - Met het oog op de komende winter hebben burgemeester en wethouders het uitvoeringsplan gladheidbestrijding vastgesteld. De burger wordt geacht zelf zijn stoep schoon te houden en de gemeente stelt geen strooizout meer ter beschikking.

In het buitengebied strooit de gemeente de belangrijkste ontsluitingswegen en de wegen die gebruikt worden door het openbaar vervoer. Binnen Emmeloord en de dorpen worden de wegen met een wijkontsluitende functie en overige wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken gestrooid. In alle overige woonstraten en erftoegangswegen wordt niet gestrooid. Daarnaast worden verharde fietspaden, fietsroutes - zowel in de bebouwde kom als langs buitenwegen - gestrooid of geruimd. Korte, minder belangrijke fietsverbindingen - bijvoorbeeld tussen twee straten - en recreatieve fietspaden vallen hier buiten. Bovendien zorgt de gemeente voor de bereikbaarheid van de centrumvoorzieningen, zoals het busstation, het winkelcentrum en het gemeentehuis. Vanwege de hoge kosten maakt de gemeente niet de trottoirs en voetpaden ijs- en sneeuwvrij. Burgers worden geacht zelf de trottoirs bij hun woning schoon te houden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, gaat de gemeente geen zoutbakken in de dorpen plaatsen. Bovendien wordt het gratis afhalen van strooizout afgeschaft. De ervaring leerde dat met name in een drukke strooiperiode het moeilijk is om hier goed toezicht op te houden. Informatie over de strooiroutes is te vinden op de website van de gemeente.