Emmeloorder Nederkoorn komt op voor ouderen

EMMELOORD -  Senioren die alleen maar op hun lauweren rusten, constant op reis zijn, niets meer voor de maatschappij willen betekenen.

Dit beeld klopt in ieder geval niet voor de leden van het Flevolands Overleg Gewestelijke Ouderenbonden. Een gesprek met Chris Nederkoorn, voorzitter. Wat is uw drive om u zo in te zetten voor ouderen? Het is duidelijk dat in de huidige economische situatie de ouderenorganisaties harder nodig zijn dan ooit. Denk alleen maar aan het bevriezen van de pensioenen, de AOW die niet meer welvaartsvast is en de bezuinigingen in zorg- en hulpmiddelen. Wij moeten wel een stem laten horen. Waarom is er een FOGO en hoelang bestaat de FOGO? Bij de ouderenbonden ontstond de wens om te komen tot een mogelijkheid zich krachtig te kunnen opstellen en om een stem te kunnen laten horen richting het provinciaal bestuur. De samenwerking van de vier ouderenorganisaties van Flevoland in de FOGO is aarzelend van start gegaan in 1990, werd geïnstitutionaliseerd in 1993 en in mei 2004 zijn er officiële statuten via de notaris opgesteld. Wat is de missie van de FOGO? FOGO zet zich in voor de belangen van de ouderen in Flevoland waarbij de aandacht primair uitgaat naar de leden van de ouderenorganisaties. De stichting heeft ten doel het bevorderen van welzijn, participatie, integratie en gelijkwaardigheid van ouderen in de Flevolandse samenleving. Teneinde de belangen van ouderen in Flevoland optimaal te kunnen behartigen wil de stichting een samenwerking tot stand brengen en handhaven tussen de gewesten, respectievelijk dienovereenkomstige organisaties van de ouderen in Flevoland. Deze samenwerking, onder erkenning van elkaars zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars beginselen en identiteit, is gericht op: 1. Het gezamenlijk uitvoeren van nader overeen te komen activiteiten ten behoeve van aangesloten organisaties, hun leden, kaderleden en overige ouderen in het werkgebied. 2. Gezamenlijke belangenbehartiging op maatschappelijk terrein 3. Het gemeenschappelijk optreden van de aangesloten organisaties ten opzichte van derden in het werkgebied 4. Het op verzoek verlenen van ondersteuning op lokaal niveau aan de ouderenbonden in Flevoland. Met wie werkt de FOGO samen? In 1991 is op initiatief van de ANBO een samenwerkingsovereenkomst gesloten door de Flevolandse besturen van de ANBO, KBO, NBP en PCOB. Dit zijn dus de partners in FOGO. Daarnaast is het onze mening dat iedere vorm van samenwerking een positieve invloed kan hebben op de positie van ouderen in Flevoland. Zo werken wij waar wenselijk samen met vakbonden en in alle gemeenten met de overkoepelende ouderenorganisaties. Omstreeks 2005 is een vergeefse poging gedaan om ook het NISBO (de Islamitische bond voor ouderen) bij het FOGO te betrekken. Inmiddels is de NISBO niet meer actief in Flevoland. Helaas moeten wij constateren dat er bij de ouderenbonden geen of nauwelijks leden zijn met een niet-westerse achtergrond. Misschien was de tijd daar nog niet rijp voor, het is wel een aandachtspunt voor de toekomst. Hoe wordt de FOGO gefinancierd? FOGO functioneer uitsluitend op basis van de subsidie die al jarenlang, na het indienen van een begroting, ontvangen wordt van de provincie. In de statuten staat weliswaar dat van de deelnemende organisaties een bijdrage ontvangen kan worden maar zij krijgen zelf ook subsidie van de provincie dus dat zou dan een extra schuiven met gelden zijn. Misschien een gevoelige vraag: zijn ouderenbonden nog van deze tijd? Ja, ik vind absoluut van wel. Onze organisaties kunnen wel degelijk druk uitoefenen op diverse besluiten. In deze tijd is het juist hard nodig dat wij onze stem laten horen. Welke ouderen, bijvoorbeeld van welke leeftijd, zijn lid van een ouderenbond? Zijn de leden actief of passief? Vrijwel niemand wordt lid van een ouderenorganisatie als hij of zij nog geen 55 jaar is. De oudste leden zijn de 100 al gepasseerd. Naar schatting is niet meer dan 3% van de (jongere) leden actief. Dat zijn dan in het algemeen de bestuursleden en kaderleden. Landelijk gezien is minder dan 20% van de ouderen lid van een ouderenorganisatie en ook landelijk zijn niet veel leden erg actief. Dit is nu eenmaal zo. De bijeenkomsten worden wel goed bezocht. Welke thema's heeft het FOGO aangepakt? Het is een hele lijst met onderwerpen waar we mee bezig zijn geweest, teveel om op hier op te noemen. Ik zal er een paar uitlichten: Eenzaamheid, IJsselmeerziekenhuizen, Ontwikkelingen binnen de Wmo, Ouderenmishandeling en problemen met de regiotaxi. Wie meer wil weten, kan bij de notulist het jaarverslag opvragen: w.j.v.lint@hccnet.nl Als FOGO kunnen we niet alles oppakken, we zullen ons moeten focussen op bepaalde onderwerpen en prioriteiten moeten leggen. Ik denk hierbij aan eenzaamheid, wonen, vervoer en ouderenmishandeling. Hierover moeten we nog besluiten nemen in het bestuur. Dat betekent niet dat we de ogen sluiten voor andere signalen. Mag ik tenslotte vragen wat u nog meer doet dan voorzitter zijn van het FOGO? Dat mag wel, maar hoe het is wel een lange lijst hoor, ik zal er maar een paar noemen: voorzitter van het Astmafonds (dat binnenkort longpunt gaat heten), voorzitter van de ANBO afd. Flevoland, voorzitter van stichting vrienden van Wittesteijn, voorzitter van de bewonersbussen (zodat mensen in bejaardenhuizen van a naar b kunnen), voorzitter van de bewonerscommissie in Zwolle van het epilepsiecentrum, vice voorzitter van de draf- en rensport van Emmeloord. Chris Nederkoorn, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Samen met uw mede-FOGO bestuursleden bent u een voorbeeld van de actieve oudere die zijn zilveren kracht voor de maatschappij inzet. tekst: Ada de Jong