Waterschappen tevreden over toetsing veiligheid dijken

NEDERLAND - (APS) - Eén maal in de zes jaar worden alle grote Nederlandse waterkeringen, zoals dammen, duinen, dijken, sluizen en dergelijke, aan een grote inspectie onderworpen.

Op 29 november heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de inspectie naar de stand van zaken van de waterstaatkundige veiligheid. Uit het rapport blijkt dat niet alle waterkeringen aan de toekomstige strenge normen voldoen, maar dat er momenteel geen acute problemen zijn. Momenteel worden de afspraken van het Bestuursakkoord Water verder uitgewerkt, waarin staat dat Rijk en waterschappen samen de kosten voor versterking voor hun rekening nemen. Vanaf 2015 betalen zij dan beiden jaarlijks 181 miljoen euro. Afgekeurde keringen worden nu in een nieuw op te zetten programma aangepakt, zodat deze keringen in de toekomst ook aan de strenge normen voldoen. Rijk en Waterschappen werken in dit nieuwe programma nauw samen met het oog op een doelmatige uitvoering van de versterkingswerken. Exacte ramingen van de kosten van de verbeterwerken voor het nieuwe programma zijn nu niet te geven. In het verleden bleek vaak dat vroegtijdige ramingen later regelmatig bijgesteld moesten worden. Daarom is het beter om pas met cijfers te komen als meer zicht is op de aard van de verbeterwerken. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, kan het versterken van een kilometer dijk ruwweg tussen de 1 en 20 miljoen euro kosten. Op sommige plaatsen gaat het over het relatief simpel onderhoud van bij voorbeeld de steenbekleding. In andere gevallen gaat het bijvoorbeeld over de complexe inpassing in een stedelijk gebied. Welke kosten op welk plek moeten worden gemaakt, moet worden uitgezocht.