Gemeente stelt duurzaamheidsbeleid op

NOORDOOSTPOLDER - Het college van burgemeester en wethouders heeft het duurzaamheidsplan 2012-2015 en het duurzaamheidsprogramma 2012 vastgesteld. In het duurzaamheidsplan staan haar ambities en doelstellingen opgeschreven op het gebied van duurzaamheid. In het duurzaamheidsprogramma staan concrete acties om de ambities en doelstellingen te bereiken. Het plan wordt in januari ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor 2012 staan verschillende acties op het programma om duurzaamheid te stimuleren. Voorbeelden van deze acties zijn: bedrijven krijgen een energiescan aangeboden om hun energiebesparingsmogelijkheden in kaart te brengen; het realiseren van minstens twee oplaadpunten voor elektrische auto’s en het instellen van een digitaal loket waar inwoners en bedrijven van Noordoostpolder informatie vinden over energiebesparing. Ook gaat het college aan de gemeenteraad voorstellen een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers in het leven te roepen. Het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Daarmee richt het zich op het belangrijkste milieuprobleem van dit moment: klimaatverandering veroorzaakt door broeikasgassen. Ook andere duurzaamheidsaspecten komen aan de orde. Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuur- en milieueducatie en het verwerven van de status ‘Fair Trade gemeente’ zijn daar voorbeelden van. Alle acties uit het duurzaamheidsprogramma zijn terug te leiden naar het duurzaamheidsplan: daarin staan de langetermijn doelen. Zo wil de gemeente  onder andere dat in Noordoostpolder in 2030 zoveel duurzame energie wordt opgewekt dat het energiegebruik binnen de gemeente volledig wordt geleverd door energie uit duurzame bronnen. Gebruik van windenergie is daarvoor een belangrijke pijler, maar ook inzet van aardwarmte, biomassa en zonne-energie zijn nodig om deze ambitie te halen. De gemeente gaat  de mogelijkheden na om in 2020 energieneutraal te zijn. Ook wordt het inkoopbeleid van de gemeente duurzaam ingezet. Het is uiteindelijk de bedoeling om 100% van de goederen en diensten duurzaam in te kopen. Een concreet voorbeeld hiervan is de aanschaf van gemeentelijke voertuigen op groen gas en op elektriciteit. In januari buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van het college.