Wet Werk en Bijstand aangescherpt

NOORDOOSTPOLDER - Wie weinig of niets verdient krijgt met ingang van volgend jaar te maken met een aangescherpte Wet Werk en Bijstand (WWB). Deze aanscherpte wet bevordert deelname aan de arbeidsmarkt en vergroot de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden. De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de wetswijziging WWB. Gemeente Noordoostpolder haakt hierop in met een nieuw minimabeleid en een gewijzigd premiebeleid.

Wethouder Hennie Bogaards: “Zo proberen we er blijvend te zijn voor wie het nodig heeft. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. “ De WWB wijzigt op een aantal cruciale punten. Een belangrijke verandering is de gezinsbijstand/huishoudinkomenstoets. Vanaf 2012 vragen gezinnen gezamenlijk bijstand aan. Om te bepalen of een gezin recht heeft op bijstand, wordt rekening gehouden met de inkomsten en het vermogen van alle gezinsleden. Verder vervalt de Wet investeren in Jongeren (WIJ). Jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen vier weken na melding bijstand aanvragen. In deze vier weken gaan jongeren zelf aan de slag om werk of een opleiding te vinden. Wat ook verandert is de duur dat iemand in het buitenland mag verblijven. De maximale verblijfsduur voor alle bijstandsgerechtigden ligt straks op vier weken (met uitzondering van klanten die 65 jaar of ouder zijn; voor hen geldt een periode van acht weken). Verder wijzigt de categoriale bijzondere bijstand. Categoriale bijzondere bijstand (minimabeleid) is er voortaan alleen voor mensen die minder dan 110% van de bijstandsnorm aan inkomsten hebben. Gemeente Noordoostpolder vult de WWB aan met extra regels die passen bij de gemeente. Zo komt er een nieuw premiebeleid. De gemeente wil mensen stimuleren om vanuit de bijstand aan het werk te gaan en op eigen kracht te varen. Daarom stelt de gemeente een uitstroompremie beschikbaar voor mensen die na langdurige werkloosheid er in slagen weer in hun eigen inkomen te voorzien. Ook het minimabeleid verandert. Het minimabeleid 2012-2014 zoals dat door de gemeenteraad is goedgekeurd, gaat uit van een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Voor hen zijn bijzondere tegemoetkomingen. Zo komt er een Meedoenbon voor jongeren tussen twee en achttien jaar met maximaal tegoed van € 150,-, is er een Meedoenbon voor ouderen van 65+ met een maximaal tegoed van € 100,- en een Meedoenregeling chronisch zieken en gehandicapten met een vergoeding van € 250,- per jaar. Verder is er een collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor hen bestaat de  individuele bijzondere bijstand en zij kunnen gebruik maken van de kwijtschelding van gemeentelijke afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende-zaakbelasting. Wie een inkomen heeft tot 100 procent van de bijstand, kan bovendien in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag. Voor inwoners met een laag of geen inkomen nodigt de gemeente hen uit voor een individueel gesprek. Verder krijgen alle inwoners in week 1 van het nieuwe jaar een speciale meedoenfolder in de bus en worden de wijzigingen in de informatiepagina van de gemeente toegelicht. Om ook de maatschappelijke organisaties te informeren, organiseert de gemeente op 12 januari 2012 een voorlichtingsbijeenkomst.