Behoudende kerkgangers stichten eigen Hervormde Gemeente in Emmeloord

FOTO ANP

In Emmeloord is naast de Protestantse Gemeente (PGE) een zelfstandige Hervormde Gemeente (HGE) gesticht binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zondag 16 oktober worden er voor het eerst ambtsdragers bevestigd. De nieuwe gemeente telt circa 110 leden uit Emmeloord en omgeving. Zij komt ’s zondags samen in de gereformeerde basisschool De Planthof in Emmeloord.

In 2004 werden de deelnemers aan het Samen-op-Weg-proces (de Gereformeerde Kerken Nederland de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk) officieel verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland. Als gevolg daarvan is de PGE ontstaan uit de samenvoeging van de Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk in Emmeloord. In de loop van de tijd is het oorspronkelijke aantal van 6 wijkgemeenten langzamerhand steeds verder teruggebracht.

In 2019 besloot de PGE de drie resterende wijkgemeenten op te heffen en verder te gaan met één pluriforme kerkenraad: er was geen plek meer voor een aparte wijkgemeente gebaseerd op de klassieke geloofsbelijdenissen, zoals de van oorsprong Hervormde wijkgemeente Emmeloord-West, de latere PGE-wijkgemeente Ontmoeting Hervormd-West (OHW). Een deel van met name die wijkgemeente vond dat zij bij die reorganisatie te weinig ruimte kreeg, omdat er te veel verschillen op voor hen essentiële geloofspunten waren om één gemeente te kunnen vormen; voor hen was de veelkleurigheid te groot. Er zijn nog geruime tijd gesprekken gevoerd met de algemene kerkenraad van de PGE om een voor beide partijen acceptabele oplossing binnen het verband van de PGE te realiseren maar helaas is dat niet gelukt: de PGE wilde alle richtingen bij elkaar in één gemeente.

Onder leiding van een initiatiefgroep zijn vervolgens sinds september 2019 diensten in De Planthof gehouden, als Hervormde Gemeente Emmeloord in oprichting.

Dit voorjaar keurde de Classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland de aanvraag voor de vorming van een zelfstandige gemeente goed. Als ingangsdatum werd 1 juni 2022 vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de nodigde procedures uitgevoerd: zo is de ledenadministratie gerealiseerd en zijn ambtsdragers gekozen zodat een kerkenraad geformeerd kan worden. De ambtsdragers worden op 16 oktober om 11.15 uur bevestigd in een eredienst die gehouden zal worden in kerkgebouw De Rank (Abelenlaan 31). Daarmee komt een einde aan een - mede als gevolg van de coronapandemie - langdurig traject van gemeentevorming

De Hervormde Gemeente wil „een thuis” zijn voor drie stromingen binnen de PKN: de confessionele richting, de Gereformeerde Bond en de meer evangelische stroming. Die verscheidenheid komt onder andere tot uiting in de liederenkeuze in de ochtenddienst. De avonddienst heeft een traditioneler karakter met enkel psalmen in de berijming van 1773.

Totdat een predikant is bevestigd zal ds. J. Mulderij uit Wezep pastorale bijstand verlenen.


Nieuws

menu